dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Green Longer Term Refinancing Operation
Afgekort: GLTRO. Het voornemen (medio juli 2024) van de Europese ... >>
 Vandaag 18-07-2024
21892 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 prenuptional agreement
3 penny wise, pound foolish
4 Institut für Wirtschafts...
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
18-07Green Longer Term Refi...
18-07GLTRO
17-07activity-based office
17-07flexkantoor
17-07Gemeentefonds
17-07Provinciefonds
17-07lockstep (model)
17-07start-up
17-07concentratiegraad
17-07marktfalen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Gebruiksvoorwaarden van www.dfbonline.nl

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DFB - De Financiële Begrippenlijst B.V. (verder DFB genoemd, geregistreerd bij het handelsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer 34144911) hanteert voor haar website www.dfbonline.nl.

Deze voorwaarden kunt u ook downloaden (PDF-document, 79 kb).Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden voor alle bezoekers.

1.1
Bepaalde onderdelen van deze website kunnen alleen worden bezocht nadat de bezoeker te kennen heeft gegeven dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden worden evenwel geacht van toepassing te zijn op elke bezoeker van deze website, ongeacht of deze zich heeft laten registreren en op elke abonnee, betalend of niet.

1.2
Door de toegang op basis van registratie ontstaat een overeenkomst met de bezoeker of abonnee, die DFB verplicht om deze toegang te verlenen en te waarborgen op basis van deze voorwaarden en die de geregistreerde bezoeker of abonnee verplicht om deze voorwaarden in acht te nemen.

1.3
Door de toegang zonder registratie ontstaat eveneens een overeenkomst, die deze soort bezoekers verplicht om alle voorwaarden in acht te nemen, echter zonder dat voor DFB zelf enige afdwingbare verplichting ontstaat tegenover deze bezoekers. DFB zal zich echter tegenover niet-geregistreerde bezoekers vrijwillig houden aan dezelfde werkwijze en aan dezelfde mate van zorgvuldigheid die het ook in acht neemt ten aanzien van de wel geregistreerde bezoekers en abonnees.

1.4
Ten overvloede: indien een voorwaarde van toepassing is op elke categorie bezoekers, behalve op niet-geregistreerde bezoekers, dan is dat hierna dus niet afzonderlijk vermeld. De aard van de overeenkomst met de niet-geregistreerde bezoeker, zoals hiervoor aangegeven, maakt dat uit de betekenis van iedere bepaling voldoende blijkt of deze ook op niet-geregistreerde bezoekers van toepassing is. Waar dat zo uitkomt is eventueel wel uitdrukkelijk vermeld dat een voorwaarde wel (of: niet; of ook) van toepassing is op niet-geregistreerde bezoekers.

1.5
Voorzover uit het navolgende blijkt dat een voorwaarde alleen betrekking heeft op betalende abonnees, is die voorwaarde niet van toepassing op elke andere soort bezoeker (niet-betalend abonnees; al of niet-geregistreerde bezoekers). Indien dat het geval, is dat zoveel mogelijk aangegeven door middel van de volgende vermelding: DEZE VOORWAARDE(N) GELDT (GELDEN) ALLEEN VOOR BETALENDE ABONNEES of een tekst van soortgelijke strekking.

1.6
Met “bezoekers” worden hierna steeds bedoeld: alle bezoekers van deze site, inclusief de niet-geregistreerde bezoekers.

Artikel 2 - Informatie op website; disclaimer

2.1
De informatie op deze website (www.dfbonline.nl) is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen terminologie in financiële markten en over de dienstverlening van DFB, en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging of financiële transactie.

2.2
DFB besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. DFB is zich volledig bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken.
Niettemin kan DFB alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

2.3
Aansprakelijkheid van DFB voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste kansen en bedrijfsschade, is uitgesloten.

Artikel 3 - Registratie; gebruikersnaam en wachtwoord; diverse registratie- en abonnementsvormen

3.1
Wij gaan ervan uit dat de adres- en persoonsgegevens die u bij de aanmelding als geregistreerd bezoeker of abonnee hebt ingevuld, correct, naar waarheid en compleet zijn opgegeven. Bij registratie kiest u een gebruikersnaam (zijnde: uw e-mailadres) en een wachtwoord. Het gebruik hiervan stelt u in staat de toegang tot DFB zodanig te regelen dat zich namens u geen onbevoegden toegang verschaffen tot DFB. U dient er zelf op toe te zien dat de gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend worden aan onbevoegden en dat de gebruikersnaam en wachtwoord van tijd tot tijd worden gewijzigd om controle te houden op de door u gewenste kring van bevoegden.

3.2
U staat ervoor in dat u de toegang tot DFB op zorgvuldige wijze hebt geregeld, in overeenstemming met hetgeen in de voorafgaande alinea is vermeld, en dat alle aan DFB verschafte informatie correct en compleet is. Mocht er sprake zijn van incorrecte of incomplete gegevens, al of niet opzettelijk ingevuld, of gerede twijfel bestaan aan de zorg waarmee de door u verschafte informatie is samengesteld en/of waarmee de kring van bevoegde personen beperkt wordt – welke zorg in elk geval zodanig dient te zijn dat de deugdelijkheid van de verschafte informatie is gewaarborgd - dan heeft DFB steeds het recht om met onmiddellijke ingang uw registratie als geregistreerd bezoeker c.q. uw abonnement te beëindigen, u de verdere toegang te ontzeggen en al uw gegevens te verwijderen die door u op onze site zijn gezet. Deze sanctiemogelijkheid wordt hierna kortweg aangeduid met sanctie wegens niet nakoming.

3.3
Ter controle op de naleving van deze verplichtingen vindt regelmatig controle plaats van de informatie die op DFB wordt gezet. U stemt er mee in dat deze controle plaats vindt en dat door deze controle en de hiervoor aangegeven sanctiemogelijkheid de kwaliteit van onze site kan worden bewaakt.

3.4
Als u bekend bent met misbruik van uw of andermans gegevens, dan dient u ons daarvan terstond op de hoogte te stellen.

Artikel 4 - Gebruik van DFB; recht van toegang en bijbehorende rechten; aanvaarding doel DFB; verboden gebruik en sanctie wegens niet nakoming

4.1
Elke bezoeker van onze site heeft in beginsel toegang. Als geregistreerd bezoeker of abonnee hebt u echter ook toegang tot de onderdelen van deze website, waarvoor registratie verplicht is. Zie het voorafgaande.

4.2
Met dit recht van toegang verwerft elke bezoeker het recht om de verkregen informatie voor eigen gebruik te benutten. DFB stelt zich ten doel gebruikers van de door DFB gepubliceerde te informeren over vaktaal en begrippen die binnen de financiële wereld gehanteerd worden.

4.3
Met de aanvaarding van deze voorwaarden aanvaardt u tevens het hiervoor omschreven doel van DFB; meer in het bijzonder aanvaardt u dat de door u te verschaffen en de door u verkregen informatie uitsluitend bestemd zijn om te worden gebruikt voor het hierboven omschreven doel. Een dergelijk gebruik is naar zijn aard vertrouwelijk en beperkt tot de kring van direct belanghebbenden bij deze informatie. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met het hiervoor omschreven doel is verboden en noodzaakt ons om gebruik te maken van de sanctie wegens niet nakoming.

4.4
Tot dit verboden gebruik behoort in elk geval: elke vermenigvuldiging, verspreiding, openbaarmaking, verhuur of verdere exploitatie van de via onze site verkregen informatie, met uitzondering van de informatie die u zelf bij ons hebt aangemeld, en inbegrepen elk gebruik van de betreffende informatie op of ten behoeve van een andere website door die informatie voor dat doel via gebruik van hyperlinks, deep linking methodes of welke andere technische manier dan ook zonder onze schriftelijke toestemming toegankelijk te maken op internet.

Artikel 5 - Auteursrecht e.d.

5.1
De website www.dfbonline.nl is eigendom van DFB. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan DFB of haar licentiegevers.

5.2
De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DFB worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Artikel 6 - Inhoudelijke suggesties verstrekt aan DFB of geplaatst op www.dfbonline.nl

6.1
DFB beschouwt inhoudelijke feedback en suggesties (Inzending) die u verstrekt aan www.dfbonline.nl als eigendom. Door het aanleveren van inhoudelijke feedback en suggesties geeft u DFB toestemming om uw inzending te gebruiken voor haar activiteiten met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

6.2
Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending. DFB is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken. Voor zover uw Inzending gebruikt of geplaatst is mag DFB op elk moment en naar eigen goeddunken verwijderen.

Artikel 7 – Links naar www.dfbonline.nl en naar websites beheerd door derden

7.1
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DFB.

7.2
Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan DFB worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. DFB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van DFB van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren

Artikel 8 - Wijzigingen van de website www.dfbonline.nl en van deze voorwaarden

DFB behoudt te allen tijde het recht om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in de website www.dfbonline.nl, onder meer door de informatiestructuur of de inhoud te wijzigen of door het systeem van toegang en/of de abonnementstructuur te wijzigen. Voorzover het wijzigingen betreft van de abonnementstructuur vallen deze onder de hierna aangegeven regeling voor wijziging van de voorwaarden.

Artikel 9 - Voorwaarden voor plaatsing van informatie (advertenties), inbegrepen ingevolge afzonderlijke opdracht

9.1
Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald over uw verantwoordelijkheid voor alle informatie welke DFB van u ontvangt, gelden ten aanzien van plaatsing van informatie verder nog de volgende voorwaarden.

9.2
DFB heeft te allen tijde het recht, mits de redenen daarvoor worden opgegeven, om informatie – inbegrepen alle informatie die als advertentie wordt geplaatst – en om een eventuele opdracht waarvoor afzonderlijk wordt betaald, in aanvulling op de vaste maandvergoeding, te annuleren of om de uitvoering daarvan of van de plaatsing die valt onder de vaste maandvergoeding, op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze tot een schadevergoedingsplicht van DFB kan leiden. Deze bevoegdheid van DFB geldt eveneens voor opdrachten waaraan reeds gedeeltelijke uitvoering is gegeven. Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. DFB behoudt zich bovendien het recht voor om tekst en vorm van alle informatie, die voor plaatsing worden aangeboden, te wijzigen voorzover dat gezien de technische mogelijkheden van onze website of gezien de redactionele kwaliteit die door ons wordt nagestreefd, door ons wenselijk wordt geacht.

9.3
Voorzover informatie door u wordt aangeboden om door DFB te worden geplaatst – in het geval die informatie zich dus niet leent voor online-plaatsing door uzelf – dient u ervoor te zorgen dat die informatie wordt aangeleverd overeenkomstig de aanwijzingen van DFB. Als naar het oordeel van DFB bedoelde informatie niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de opdrachtgever het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van betrokkene om aan DFB een redelijke vergoeding te betalen ter compensatie van de extra kosten die tot dat moment gemoeid waren met de vervallen plaatsing.

9.4
Indien de opdrachtgever beoogt dat de informatie uiterlijk op een bepaalde datum zal worden geplaatst, dient hij er zelf op toe te zien dat alle voor de plaatsing van belang zijnde gegevens en de informatie zelf tijdig aan DFB worden aangeboden. In geen geval zal de overschrijding van een termijn gelden als verzuim. Is er naar het oordeel van de opdrachtgever sprake van vertraging bij de uitvoering van enige plaatsing of opdracht, dan dient betrokkene steeds eerst contact op te nemen met DFB over de verdere gang van zaken, per e-mail of anderszins.

9.5
Voorzover enig bedrag dient te worden betaald in aanvulling op de vaste vergoeding, geldt dat de prijzen op basis waarvan een dergelijk bedrag is berekend, ook binnen een lopende abonnementsperiode kunnen worden gewijzigd. DFB is gerechtigd om zijn prijzen te verhogen of te verlagen. In geval van een prijsverhoging na het tot stand komen van de afzonderlijke opdracht, maar voor de uitvoering daarvan, heeft de abonnee het recht om de opdracht in te trekken, mits dit zodanig tijdig gebeurt dat DFB nog niet aan de uitvoering is begonnen of aan de voorbereiding daarvan.

Artikel 10 - Toepasselijkheid; rangorde; conversie

10.1
Alle betrekkingen tussen DFB en de Opdrachtgever zijn onderworpen aan deze voorwaarden, ongeacht de aard van de overeenkomst die aan een dergelijke betrekking ten grondslag ligt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden door partijen wordt afgeweken.

10.2
De toepasselijkheid van de leverings-, inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden, welke van de zijde van Opdrachtgever zijn voorgesteld, hoe ook genoemd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij in het geval dat de voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door DFB zijn aanvaard.

10.3
Bij strijdigheid van deze voorwaarden met de toepasselijke voorwaarden van de Opdrachtgever prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

10.4
Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, nietig is of vernietigd wordt, blijft een dergelijke overeenkomst in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 11- Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst met een bezoeker waarvoor deze voorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 4 juni 2007 voor gebruik door DFB - De Financiële Begrippenlijst B.V., Slangenkruidlaan 38, 2015 LL Haarlem.

(Einde tekst van voorwaarden)

© 2006-2024 DFB - De Financiële Begrippenlijst B.V.Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet